Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Marree Technische Groothandel B.V., gevestigd te Harderwijk

1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke offerte
uitgebracht door Marree Technische Groothandel B.V. en van elke overeenkomst waarbij Marree
Technische Groothandel B.V. zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen
opdracht en aanneming van werk). Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle
overeenkomsten met Marree Technische Groothandel B.V. die langs elektronische weg tot stand
komen.
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover
Marree Technische Groothandel B.V. en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van
toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden,
prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2. Privacy/AVG

a. Marree Technische Groothandel B.V. doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Marree Technische Groothandel B.V. houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

3. Offerte

a. Alle offertes van Marree Technische Groothandel B.V. zijn vrijblijvend.
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening
onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard, tenzij anders overeengekomen
c. ledere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij
staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft Marree Technische Groothandel B.V. het
recht om alle aan de offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

4. Totstandkoming overeenkomst

a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van Marree Technische
Groothandel B.V. of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door
elektronische of schriftelijke bevestiging van Marree Technische Groothandel B.V..
b. De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij
volledig weer te geven.
c. Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen Marree Technische Groothandel B.V. en een
wederpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b
lid 1 BW (informatieverplichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming
overeenkomst) niet van toepassing zijn.

5. Uitvoering overeenkomst

a. Marree Technische Groothandel B.V. mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden
laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. Marree Technische Groothandel B.V. staat in voor een
deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.
b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke
uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan Marree Technische
Groothandel B.V. zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.
Indien Marree Technische Groothandel B.V. onjuistheden ontdekt in de opdracht die is verstrekt door
een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Marree
Technische Groothandel B.V. alleen tegenover een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gehouden om deze wederpartij
schriftelijk te waarschuwen.
c. De wederpartij zorgt ervoor dat Marree Technische Groothandel B.V. zijn werkzaamheden
ongestoord, in een veilige en gezonde omgeving, en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten
en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde
voorzieningen.
d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en
diefstal, aan zaken van Marree Technische Groothandel B.V., zoals gereedschappen en voor de
werkzaamheden bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden
worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel sub b. en c. niet nakomt,
of het geval bedoeld in artikel sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van
de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij
alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van Marree Technische
Groothandel B.V. vervangt, en de planning van Marree Technische Groothandel B.V. dit toelaat. De
wederpartij is aansprakelijk voor alle voor Marree Technische Groothandel B.V. uit de vertraging
voortvloeiende schade.
f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van
de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke
aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor
rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg
is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

6. Rechten van intellectuele eigendom

a. Marree Technische Groothandel B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem
gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen,
programmatuur en dergelijke.
b. De rechten op de in dit artikel sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van
Marree Technische Groothandel B.V. ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan
kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Marree Technische Groothandel B.V. niet worden gekopieerd, gebruikt of aan
derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze bepaling aan Marree Technische
Groothandel B.V. een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast een schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.
c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel
sub a. op eerste verzoek binnen de door Marree Technische Groothandel B.V. gestelde redelijke
termijn in onbeschadigde staat franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de
wederpartij een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.

7. Communicatie

a. ledere communicatie tussen Marree Technische Groothandel B.V. en de wederpartij kan
elektronisch geschieden, tenzij de wet anders bepaalt.
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk
moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht
printbaar is.
c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische
communicatie. De door Marree Technische Groothandel B.V. opgeslagen versie van de elektronische
communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag
van verzending. lndien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT
problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

8. Adviezen, ontwerpen en materialen

a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Marree Technische
Groothandel B.V. welke niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 6 sub a. van deze Algemene Voorwaarden
genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.
c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen,
berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem
voorgeschreven of aangeleverde materialen.
d. De wederpartij vrijwaart Marree Technische Groothandel B.V. voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot door of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen,
materialen en dergelijke.

Copyright 2024 - Marree

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten en servicekosten