Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Marree Technische Groothandel B.V., gevestigd te Harderwijk

Artikel 1 Definities

Verkoper: Marree Technische Groothandel B.V., de gebruiker van de voorwaarden;
Koper: de wederpartij van verkoper;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen koper en verkoper.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren;
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbieding, bestelling en overeenkomst

3.1 Aanbiedingen van verkoper in catalogi of ander drukwerk, zijn geheel vrijblijvend, met name ook voor wat betreft prijzen, leveringstermijnen, maten, afmetingen, gewichten, gehalte samenstelling, kleuren, technische gegevens, beschrijvingen en afbeeldingen. Deze worden steeds bij wijze van benadering verstrekt;
3.2 Overeenkomsten tussen verkoper en koper komen tot stand door schriftelijke acceptatie (waaronder tevens wordt begrepen datatransmissie) van de zijde van de verkoper.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Op de verkochte zaken zijn de prijzen die gelden op de dag dat de overeenkomst tot stand komt van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op franco levering met een toeslag voor orders lager dan € 250,00 en zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW) en exclusief heffingen van overheidswege, alsmede exclusief extra administratiekosten en emballagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
4.3 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

Artikel 5 Levering

5.1 Door verkoper opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen en leveringsdata zijn de door haar verwachte termijnen en data en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij door partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
5.2 Verkoper is bevoegd een order in gedeelten te leveren en de hierop betrekking hebbende deelleveringen afzonderlijk te factureren;
5.3 Bezorging van zaken zal geschieden middels vervoer ter keuze van verkoper, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk enige bijzondere wijze van vervoer werd overeengekomen;
5.4 Verkoper is steeds gerechtigd de goederen onder rembours te verzenden;
5.5 Alvorens tot aflevering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan, heeft verkoper het recht om van de koper te verlangen dat deze ten genoegen van verkoper zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen;
5.6 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
5.7 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

Artikel 6 Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst/overmacht

6.1 De verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen geheel of ten dele op te schorten (zonder dat hij in verzuim is), indien hij ten gevolge van omstandigheden, die hem bij het sluiten van de koopovereenkomst niet bekend waren en die redelijkerwijze niet waren te ver-wachten, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder zodanige omstandigheden wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van verkoper aan hun verplichtingen; maatregelen van overheidswege; brand; uitvallen van energie- en/of watervoorziening; transportproblemen; diefstal, bezitsverlies, vernietiging of beschadiging van bedrijfsmiddelen; stakingen of werkonderbrekingen;
6.2 Indien de verkoper de overeenkomst op grond van omstandigheden als hiervoor onder 6.1 bedoeld, blijvend niet kan nakomen of indien de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd, wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door hem/haar dientengevolge geleden schade.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden contant bij levering oftewel binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s en komt koper geen recht op korting of compensatie toe, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
7.2 Verkoper is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum;
7.3 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is tevens een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
7.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;
7.5 Alle betalingen zullen in de eerste plaats strekken in mindering op eventueel verschuldigde kosten, vervolgens op verschuldigde rente en dan op de oudste openstaande factuur, ongeacht enig andersluidend beding;
7.6 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

8.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;
8.2 Koper is, zolang hij de vorderingen van verkoper niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door verkoper geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van verkoper te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de betreffende zaken wordt gevestigd, in welk geval koper zich aan verduistering zou schuldig maken;
8.3 Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens verkoper niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Koper machtigt verkoper de plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden;
8.4 Verkoper verschaft aan koper, op het moment dat koper al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken, onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek van verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader gewenst zijn.

Artikel 9 Ontbinding

9.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
9.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 10 Garantie

10.1 Verkoper verleent geen verdere of andere garantie op door haar verkochte zaken dan de daarop door de fabrikant der zaken verleende garantie;
10.2 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 11 Reclame

11.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen na (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
11.2 Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame;
11.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 8 werkdagen na levering en niet zichtbare tekorten dienen binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen 3 maanden na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld;
11.4 Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven;
11.5 Koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken;
11.6 Reclames schorten betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld;
12.2 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
12.3 Het door koper niet in acht nemen van aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van het geleverde, ontheft verkoper van elke aansprakelijkheid voor schade die in verband hiermede is ontstaan;
12.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
12.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 13 Risico-overgang

13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;
13.2 Indien gebruiker voor verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 14 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16 Deponeren voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Harderwijk onder nummer 0810693.

Copyright 2023 - Marree

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten en servicekosten