Algemene Voorwaarden voor consumenten via Webwinkel

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Marree Technische Groothandel B.V., gevestigd te Harderwijk

Artikel 1 Definities

a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: bedenktijd: de termijn waarbinnen de
consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
b. Consument: de natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en op afstand een overeenkomst aangaat met de verkoper;
c. dag: kalenderdag;
d. gegevensdrager: elk medium dat de consument of de verkoper in staat stelt om informatie die
aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
e. herroepingsrecht: het recht dat de consument heeft om binnen een bepaalde bedenktermijn af
te zien van de overeenkomst op afstand;
f. verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de
consument aanbiedt;
g. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
h. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper
georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van
de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie
op afstand.

Artikel 2 Identiteit van Marree Technische Groothandel B.V.

Marree Technische Groothandel B.V.
Archimedesstraat 5
3846 CT Harderwijk

Tel.nr: 0341 – 467 7555
internet: www.marree.nl
KvK: 08104693
Btw-identificatienummer: NL816000323B01

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 17:30 uur.

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, adviezen, bestellingen, aankopen, levering, diensten van en
overeenkomsten met Marree Technische Groothandel B.V. is het gestelde in deze algemene
voorwaarden van toepassing.
2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, op een wijze waarop de consument
deze algemene voorwaarden kan raadplegen en duurzaam kan opslaan.
3. Het plaatsen van een bestelling, dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de
consument van de inhoud van deze algemene voorwaarden heeft kennis genomen en de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Marree Technische Groothandel B.V. en
de consument, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk
door partijen is afgeweken.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Marree Technische Groothandel B.V. worden bedongen,
worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Marree Technische Groothandel B.V.
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4 Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Overeenkomsten met Marree Technische Groothandel B.V. komen eerst tot stand nadat de
bestelling door Marree Technische Groothandel B.V. schriftelijk is geaccepteerd en bevestigd
of, bij gebreke daarvan, door de uitvoering van de opdracht door Marree Technische
Groothandel B.V..
2. Marree Technische Groothandel B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel
bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Marree Technische Groothandel B.V. dit
mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Marree Technische Groothandel B.V. dient door de consument tijdig te worden voorzien van
benodigde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt
verstaan de gegevens die door Marree Technische Groothandel B.V. mondeling en/of
schriftelijk worden opgevraagd bij de consument en/of waarvan de consument begrijpt of
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze essentieel zijn voor het aangaan en/of de
uitvoering van een overeenkomst.
4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt
wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Indien er afbeeldingen gebruikt
worden zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten binden Marree Technische Groothandel B.V.
niet.
5. Marree Technische Groothandel B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en)
gebruik te maken van derden.
6. Bij het aanbod van Marree Technische Groothandel B.V. worden aan de consument op
duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens verstrekt:
a. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een
gedeelte daarvan, het adres van Marree Technische Groothandel B.V.;
b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;
c. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product(en) en/of de dienst(en);
d. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
f. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden
berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende
tarief;
g. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen
van de prijs;
h. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die
strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken.
7. Marree Technische Groothandel B.V. kan zich -binnen de wettelijke kaders- op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst
op afstand. Indien Marree Technische Groothandel B.V. op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te binden.
8. Marree Technische Groothandel B.V. zal aan de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze
schriftelijk of op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke
gegevensdrager, de volgende gegevens verstrekken, voor zover dat niet reeds is geschied
voordat de koop op afstand is gesloten:
a. de in artikel 2. van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens;
b. het bezoekadres van de vestiging van Marree Technische Groothandel B.V. waar de
consument een klacht kan indienen;
c. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in het kader van de
koop op afstand aangeboden diensten;
d. indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde
duur: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.

Artikel 5 Prijzen en betalingen

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in BTW-tarieven en/of op grond van (wettelijke) voorschriften.
2. De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief
handlings en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeldt of schriftelijk overeengekomen.
3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
Aan de bestelling kunnen door Marree Technische Groothandel B.V. nadere voorwaarden
worden gesteld.
4. De consument dient de verschuldigde bedragen direct op de door Marree Technische
Groothandel B.V. aangegeven wijze te voldoen.
5. De consument heeft de plicht jegens Marree Technische Groothandel B.V. om onjuistheden in
verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Marree Technische Groothandel B.V. te
melden.
6. Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is Marree Technische Groothandel B.V.
gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden
producten stijgen na het sluiten van de koopovereenkomst, is de consument gerechtigd de
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te
ontbinden, tenzij overeengekomen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop
zal plaatsvinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder
opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop de
overeenkomst is aangegaan, tenzij sprake is van onder meer maatwerkproducten of
persoonlijke producten. In deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal de verpakking slechts in die mate uitpakken, voor zover dat
nodig is, om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
2. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product en alle geleverde
toebehoren onbeschadigd retour zijn gezonden en het ordernummer duidelijk is vermeld.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor
terugzending voor zijn rekening.
3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Marree Technische Groothandel B.V. dit
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending terug
voldoen.
4. Maatwerkproducten kunnen retour worden gestuurd, maar hiervoor wordt het
aankoopbedrag niet terugbetaald.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht c.q. de bedenktijd kan niet door de consument worden ingeroepen bij in ieder
geval de volgende producten:
– die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
– waarvan de verpakking door de consument onbruikbaar is gemaakt;
– die geopend c.q. gebruikt zijn;
– die door Marree Technische Groothandel B.V. tot stand zijn gebracht volgens specificatie(s) van de
consument.

Artikel 8 Levering

1. Levering door Marree Technische Groothandel B.V. vindt plaats met bekwame spoed doch
tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Marree Technische Groothandel
B.V. anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, ontvangt de consument
binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument tot het
moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke
mededeling daarvan aan Marree Technische Groothandel B.V.. Levering vindt plaats op het
moment dat het product door (of namens) de consument in ontvangst wordt genomen.
Eventuele gebleken gebreken dient de consument binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen twee
(2) maanden na ontdekking, schriftelijk en gemotiveerd aan Marree Technische Groothandel
B.V. te melden.
2. Als plaats van levering geldt het adres van de consument dat de consument als laatste aan
Marree Technische Groothandel B.V. kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Marree Technische
Groothandel B.V. tot het moment van bezorging/levering aan de consument of aan een
vooraf aangewezen en aan Marree Technische Groothandel B.V. bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Marree Technische Groothandel B.V. kiest het vervoermiddel.

Artikel 9 Conformiteit en garantie

1. Marree Technische Groothandel B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Het vorenstaande strekt zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende
voor de fabrikant en/of de importeur verstrekte garantie(s). Het vorenstaande vervalt indien
gebreken zich voordoen na wijzigingen en/of reparaties aan het product, die zonder
schriftelijke toestemming door of namens de consument zijn aangebracht en/of uitgevoerd.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen – uit welke hoofde ook – die
Marree Technische Groothandel B.V. op de consument heeft, blijven de geleverde goederen,
voor rekening en risico van de afnemer, eigendom van Marree Technische Groothandel B.V..
2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Marree
Technische Groothandel B.V., totdat alle vorderingen die Marree Technische Groothandel B.V.
op de consument heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen benoemd
in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.
3. De consument is niet bevoegd de goederen, welke in eigendom toebehoren aan Marree
Technische Groothandel B.V., zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marree
Technische Groothandel B.V. door te leveren of te bezwaren. Marree Technische Groothandel
B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen
van een bankgarantie ten gunste van Marree Technische Groothandel B.V. met betrekking tot alle vorderingen van Marree Technische Groothandel B.V. op afnemer alvorens Marree
Technische Groothandel B.V. toestemming verleent voor doorlevering.
4. Indien de consument de goederen heeft doorgeleverd, wordt de consument bewaarder van
de goederen ten opzichte van Marree Technische Groothandel B.V., en is de consument
verplicht het eigendomsvoorbehoud van Marree Technische Groothandel B.V. voorafgaande
aan de doorlevering schriftelijk kenbaar te maken aan zijn wederpartij, Marree Technische
Groothandel B.V. daarvan onverwijld een afschrift te zenden alsmede de herkenbaarheid van
eigendom van de goederen van Marree Technische Groothandel B.V. duidelijk aangebracht op
elk van de goederen te hechten en gehecht te houden, zulks alvorens tot doorlevering over te
gaan.
5. De consument verplicht zich op eerste verzoek van Marree Technische Groothandel B.V. mee
te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de consument uit
hoofde van doorlevering van de goederen op zijn wederpartij verkrijgt of zal verkrijgen. Op
het eerste verzoek van Marree Technische Groothandel B.V. zal de afnemer meewerken aan
registratie van het pandrecht, indien Marree Technische Groothandel B.V. geregistreerd
pandrecht wenselijk acht.
6. De consument is verplicht de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud van Marree
Technische Groothandel B.V. zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar
eigendom van Marree Technische Groothandel B.V. te bewaren. Indien de door Marree
Technische Groothandel B.V. geleverde goederen worden verwerkt of met andere goederen
vermengd, draagt de consument op het moment van en door het enkele feit van de
verwerking zijn eventuele eigendomsrecht of mede-eigendomsrecht op door verwerking
ontstane goederen aan Marree Technische Groothandel B.V. bij voorbaat over tot zekerheid
van de vorderingen van Marree Technische Groothandel B.V. welke zij op hem hebben
vanwege door Marree Technische Groothandel B.V. geleverde goederen.
7. Indien de consument niet of niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, of in
betalingsmoeilijkheden verkeert of naar de mening van Marree Technische Groothandel B.V.
dreigt te gaan verkeren, is Marree Technische Groothandel B.V. bevoegd alle geleverde goederen of een gedeelte van deze goederen -ongeacht in wiens handen ze zich bevinden-
terug te nemen. De consument zal Marree Technische Groothandel B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en / of gebouwen ter inspectie van de goederen en / of
ter uitoefening van de rechten van Marree Technische Groothandel B.V.. Bij terugname zal de
consument worden gecrediteerd op basis van de waarde die ter beoordeling van Marree
Technische Groothandel B.V. aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle
op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Marree Technische
Groothandel B.V. op vergoeding van de uit een en ander voor Marree Technische
Groothandel B.V. voortvloeiende schade.
8. Voornoemde bepalingen laten de overige aan Marree Technische Groothandel B.V.
toekomende rechten onverlet. Het risico terzake van goederen en diensten gaat reeds op het
moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door Marree
Technische Groothandel B.V. geleverde producten en/of diensten (hieronder mede, doch niet
uitsluitend, begrepen: tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters etc.) en
de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat Marree Technische Groothandel B.V.
ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen,
catalogi en afbeeldingen, komen toe aan Marree Technische Groothandel B.V..
2. Het is de afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten,
merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de
producten en/of diensten te verwijderen of te wijzigen. Het is de afnemer voorts verboden
om merken, logo’s en/of afbeeldingen van de geleverde producten te doen gebruiken.
3. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Marree Technische
Groothandel B.V., de vormgeving daarvan en de op de website van Marree Technische
Groothandel B.V. opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere
informatie, in welke vorm dan ook komen toe aan Marree Technische Groothandel B.V. en
mogen zonder toestemming van Marree Technische Groothandel B.V. niet worden gebruikt.
4. Marree Technische Groothandel B.V. sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot
eventuele inbreuken op enig intellectueel of industriële eigendomsrechten aan derden, als
gevolg van en in verband met door haar aan de afnemer geleverde producten en/of diensten
uit.

Artikel 12 Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen de consument en Marree Technische Groothandel B.V., dan wel tussen Marree
Technische Groothandel B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de
consument en Marree Technische Groothandel B.V., geldt, voor wat betreft eventuele
aansprakelijkheid het bepaalde in artikel 13.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Indien en voor zover Marree Technische Groothandel B.V. aansprakelijk is jegens de
consument en deze aansprakelijkheid is gedekt onder een door Marree Technische
Groothandel B.V. terzake afgesloten verzekering, is Marree Technische Groothandel B.V.
slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Indien Marree Technische
Groothandel B.V. aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet is gedekt, dan wel de
verzekeraar niet uitkeert, onder een terzake door de Marree Technische Groothandel B.V.
afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan
ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de garantie van de zaken
en/of diensten, waaromtrent de schade is ontstaan, dan wel ten hoogste tot de
factuurwaarde van de door Marree Technische Groothandel B.V. verstrekte adviezen en/of
toelichtingen c.q. bij gebreke van een factuurwaarde ten hoogste tot een bedrag van €
500,00.
2. Marree Technische Groothandel B.V. is nimmer aansprakelijk voor de schade die het gevolg is
van handelen of nalaten van de consument, in strijd met de bij de aflevering van het product
door Marree Technische Groothandel B.V. verstrekte productinformatie (zoals, maar niet
beperkt tot, op etiketten, bijsluiters, handleidingen etc.).

Artikel 14 Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Marree Technische
Groothandel B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de
bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks door dit aan de consument schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat
Marree Technische Groothandel B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
voor consument is.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Marree Technische
Groothandel B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.

Artikel 15 Diversen

1. Indien de consument aan Marree Technische Groothandel B.V. schriftelijk opgave doet van
een adres, is Marree Technische Groothandel B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen
te verzenden, tenzij de consument aan Marree Technische Groothandel B.V. schriftelijk
opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Wanneer door Marree Technische Groothandel B.V. gedurende korte of langere tijd al dan
niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden toestaat, laat dat onverlet zijn
recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De
consument kan nimmer enig recht ontlenen aan de omstandigheid dat Marree Technische
Groothandel B.V. deze algemene voorwaarden niet steeds strikt en/of volledig heeft
toegepast.

Artikel 16 Nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen

In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig en/of vernietigbaar is c.q. zal zijn,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht voor zover, gegeven de
strekking en het doel van deze algemene voorwaarde, die overige bepalingen niet onlosmakelijk
verbonden zijn met de nietige en/of vernietigbare bepaling(en), en zal/zullen, in geval van nietigheid
en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen, één of meer bepalingen worden vastgesteld, die
gegeven de strekking en het doel van deze algemene voorwaarden, meer in het bijzonder van nietige
en/of vernietigbare bepalingen, zo min mogelijk afwijk(t)(en) van die nietige en/of vernietigbare
bepalingen. De strekking van deze algemene voorwaarden blijft in een dergelijk geval, zoveel als
mogelijk gehandhaafd.

Artikel 17 Privacy

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Algemene verordening gegevensbescherming te
allen tijde in acht genomen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle met Marree Technische Groothandel B.V. gesloten overeenkomsten worden beheerst
door Nederlands recht.
2. Alle geschillen die tussen Marree Technische Groothandel B.V. en de consument worden
uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het kantoor van
Marree Technische Groothandel B.V. is gevestigd, tenzij de consument binnen een maand
nadat Marree Technische Groothandel B.V. zich jegens de consument op dit beding heeft
beroepen, kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Copyright 2024 - Marree

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten en servicekosten